List truyện dài hoàn + Ebook

Chú dthích: click dvào tên betruyện. © DiendanLeQuyDon.comTruyện mới 7asẽ được eđể ở eeđầu list.
EDIT 3MỚI = Truyện bvừa edit 8hoàn. BETA aMỚI = đã aedit hoàn f4và mới được 59beta lại. © DiendanLeQuyDon.comEBOOK = truyện 2vừa có ebook. © DiendanLeQuyDon.comEBOOK MỚI 4= đã có 83ebook nhưng fđược beta flại và làm 50ebook mới.

Lưu 2aý: a8Bạn nào 4adùng opera 2mini mà bị 9lỗi chữ 7số khi đọc 8truyện ở0diễn đàn, 5thì hãy vào 0fsetting (cài 8fđặt) của copera mini, 0abỏ phần6chuyên xem 0acho điện 0thoại (off 70single column dview), lưu 0b(save) lại,bcreload page alà xem được. e1 © DiendanLeQuyDon.comCòn dùng 57UC thì vào 09setting chọn c0browse mode, cerồi chọn 51zoom mode, cesau đó reload 90page lại 2là được. 5b © DiendanLeQuyDon.comNếu không fđược thì 01hãy nâng 9cấp phiên 5bản mới 6rồi làm ecnhư trên. a7 © DiendanLeQuyDon.comNếu bịf6lỗi mất fchữ thì b2vào setting, 7enable javascript 9là được.

Cô 49Nàng Xinh 5Đẹp Của aMôn Chủ be– Thần Hi f– Hiện đại b0– 10 chương 77– Hệ liệt 8Cô nàng trốn bhôn (EDIT adMỚI)

Nương 02tử bán thân 87– Chanh Tinh c– Cổ đại 02– 10 chương 8(EDIT MỚI)


Hình ảnhÁc 1nương tử 06– Nguyên 9Nhu – Xuyên 1ekhông  – e610 chương b– Hệ liệt1dTrời giáng esứ mạng 6– Link 9bebook

Ác 6nữ vương 37phách lối 5f– Mễ Lộ dLộ – Hiện bđại, sắc  – 710 chương

Ái cphi, nghe nói 3anàng muốn 2trèo tường 1b– Thiên Lạc 7Họa Tâm c4– Xuyên không, 0sắc – 233 abchương, 13 8ephiên ngoại

Ái d0thiếp của 10bối lặc d2– Tiểu Đào e3– Xuyên không 4– 10 chương 3– Link53ebook

Ám fdạ ma vương c– Cô Quang aeTàn Chiếu bb– Đam mỹ, 2cổ đại, f3ngược –920 chương

Áp 6trại tiểu bdnha hoàn 56– Tứ Nguyệt e– Cổ đại, 3fsắc –10 bchương – 1Hệ liệt c0Sơn đại 5vương

Áp 16trại tiểu a8tình nhân 0– Tứ Nguyệt f4– Cổ đại, dfsắc – 10 6dchương – feHệ liệt 5Sơn đại 0vương

Áp 0trại tiểu 28phu nhân d– Tứ Nguyệt b9– Cổ đại, 55sắc – 10 0chương – 4Hệ liệt 65Sơn đại avương

Áp d2trại tiểu 96vương phi 75– Tứ Nguyệt b7– Cổ đại, cesắc – 10 1achương – cHệ liệt e6Sơn đại 3dvương


Hình ảnhBà 5xã chớ giở btrò d– Tạp 74Nhi – Hiện fđại – c10 chương fd– Hệ liệt f8Ngũ trọc 4ác ma – Link 3ebook

Bảo 6Bối Lên 7Nhầm Giường 8d– Tạp Nhi 01– Hiện đại f-10 chương ce– Hệ liệt1Ngũ trọc aác ma

Bảo 6bối trong 7elòng phúc 3hắc tổng 95giám đốc 1– Đào 2Nhạc Tư 3– Hiện 4đại – f510 chương c6– Hệ liệt dKhinh thục ednữ chính 4fkháng – Link aebook

Bảo fbmẫu trưởng athành ký 09– Hàn Liệt  – 66Hiện đại- 810 chương

Bắc bCung Huyền 41 8– Thủy 0Ngân – Cổ 5Đại – d910 chương 80– Hệ liệt cVân cung tứ 5fđường

Bắt 08được người 0đàn ông fclưu manh 48– Chử Nguyệt d7– Hiện đại, 53sủng – 10 b6chương – dHệ liệt 4Bắt được dtình yêu

Bắt 84lấy người 1đàn ông 14lạnh lùng 7c– Chử Nguyệt e3– Hiện đại, 56sủng – 10d0chương – 4Hệ liệt eBắt được 0atình yêu 

Bẻ 01em không thương flượng 2– Tuyết 13Mặc – Hiện eđại, sắc 5a-38 chương

Boss 0yêu nghiệt, c8chớ mập 11mờ dc– Sơ Thần c– Hiện đại, esắc – 2008chương, 4 96phiên ngoại

Bối 80lặc gia tác detình – Mạn 8dNy – Cổ 1cđại, sắc 10– 9 chương, aphần 2 tự3sáng tác: Link 8ebook

Bốn a0miệng ăn 6fDịch gia e– Sở Nguyệt 4– Hiện đại 0– 10 chương, 7c2 phiên ngoại a– Hệ liệt 0Nữ trên c5nam dưới

Bức ehôn tổng a5giám đốc dc– Yến a5Ngữ Yên 6Nhiên – c5Hiện đại b7– 53 chương


Hình ảnhCao 36điệu ái f9thê đại 1trượng phu 3a– Giản Anh 68– Hiện đại e– 10 chương 2– Hệ liệt f6Kháng phu a6– Link 3ebook

Cạm bbẫy hôn 9nhân: Sự ftrả thù fcủa tổng cbgiám đốc 1a– Lưu Lãng f5Hồng Tường f7Vi – Hiện dđại – 247 6chương

Cát 1dTường 1d– Giản 6Anh – Cổ 1dđại – e10 chương 35– Hệ liệt cHoa viên –Link e4ebook

Cặp akè với tổng fgiám đốc 9– Điển 0eĐiển – 5Hiện đại 55– 10 chương fd– Hệ liệtc7Người yêu 0ctổng giám 41đốc của 6tôi

Cần f7cù bù ngốc cnghếch f– Lâu Vũ 5bTình – Hiện d7đại – 10 dchương – 71Hệ liệt8Tình quan

Cấp catrên muốn a1cưới tôi e– Kim Huyên 41– Hiện 88đại, sủng 0b– 10 chương 50– Hệ liệt 7bTình nhân 52hoàn mỹ 5ccủa tôi f– Link 7ebook

Câu 21được hoa b0hoa công tử 70– Dư Phàm 2c– Hiện đại 3– 9 chương 1– Hệ liệt52Chuyên câu 3rể rùa vàng

Câu 3được trùm axấu xa 2– Dư Phàm e– Hiện đại f– 10 chương a– Hệ liệtbChuyên câu fcrể rùa vàng

Cha b5Con Tranh Sủng: ceMẹ! Cha Không 00Phải Người b– Náo Náo f– Hiện đại b2– 111 chương

Chàng dmù, hóa ra 4cem thật yêu 64anh 45– Mộc Phù aSinh – Hiện 9cđại – 313 chương db– Link 1ebook

Chặn 8lại quý 43công tử 60toàn diện cd– Đồng fĐồng – e7Hiện đại b5– 10 chương e– Hệ liệt 9fKhông vào 2hào môn rất 82khó sống

Chân f8mệnh Thiên 4Nữ a– Kiều Hiên 5–  Nữ 1tôn – 10 4cchương

Chỉ 81quan tâm đến aem 3– Thiên 3Thảo – 77Hiện đại 66– 10 chương b– Hệ liệtecMỹ mỹ chi eeâm – Link 93ebook

Chiếc bebông tai định 97ước ee– Bích Diệp 1Phi Tuyết f1– Hiện đại d– 20 chương

“Chiến” 0chiếm hữu 82– Tỏa Nhiên 2Vô Cốt – 3cHiện đại, 1sắc – 55 f0chương + 092 ngoại atruyện 

Chiêu equân săn 20chồng 3– Phức Mai 72– Cổ đại 4– 10 chương 4– Hệ liệt eaĐàm gia 1tam mỹ

Chọc 22giận thục enữ 82– Điển eTâm – Hiện ađại – 10 bchương – fHệ liệt eThục nữ

Chồng a2ấm giường f– Giản Huân 67– Hiện đại c– 10 chương 4e– Hệ liệt 9Bích hoa cũng 1có mùa xuân

Chồng 60trước đuổi 70tới cửa 80– Bố Đinh b– Hiện đại, fsắc – 10 b9chương 

Chơi 8đùa em đến eenghiện c– Lăng Hề 1eHề – Hiện 4đại, sắc 9c– 10 chương b6– Hệ liệt 7Người yêu bkhông ngoan

Chung 7Cư Hạnh 2Phúc: Tổng egiám đốc f– Kim Huyên 7– Hiện Đại 15– 9 chương 62– Hệ liệt e3Công ngụ 08 tầng

Chuyến 4tàu tình 6yêu của 19trùm xã hội eđen 1– Túc Vân 4– Hiện 89đại – 3810 chương

Có 6vương gia 76mới dám b3lớn tiếng c– Tứ Nguyệt 1– Xuyên 1dkhông, sắc 05– 10 chương 09– Hệ liệt 51Đến đâu 8bcũng được 20như ý

Con 0cthứ 2– Nhạc Nhan fe– Cổ đại 31– 10 chương d– Hệ liệt 3bĐại trạch 1môn

Cô 29bé lọ lem 5của lão 6eđại b– Nhạc Nhan 53– Hiện đại, 5sắc – 10 5chương –Link fcebook

Cô 8bé lọ lem dđá hoàng dtử a– Khải Ly 9b– Hiện adđại – 410 chương e0– Linkc0ebook

Cô 13dâu không 5enên là em d4– Phong Quang 76– Hiện đại 71– 10 chương 14– Hệ liệt 9Đổi chú 6rể 

Cô egái nhà giàu 8theo đuổi dctình yêu d1– Mạn Lục b– Hiện đại, aH – 9 chương

Cô 4cgái thích 47khóc 3a– Kỷ Nhạc 63Vân – Hiện 8đại – 10 6dchương

Cô aNàng Xinh 2Đẹp Của dMôn Chủ 92– Thần Hi 2– Hiện đại e0– 10 chương b1– Hệ liệt 5Cô nàng trốn 2hôn

Cô 1nàng xinh b2đẹp của 77tổng giám 60đốc c– Thần Hi 4– Hiện đại 05– 10 chương 3– Hệ liệt feCô nàng trốn 2hôn

Cô 8vợ trẻ acon của tổng 6giám đốc 53– Mộ Dung 0Tuyết Anh 71– Hiện đại 67– 81 chương

Công achúa nhỏ ephúc hắc: ccha trước, 47cách mẹ 1fxa một chút! 3– Hinh Như b4Chỉ Thủy b7– Hiện đại 28– 101 chương b+ 9 phiên fngoại

Công 7chúa nếm f6trái cấm 1– Kim Huyên dd– Hiện eđại – 10 b8chương – 7Hệ liệt bTỷ muội

Công 5chúa thất 8sủng, ta 6fmuốn ngươi a– Mộng Yểm fa– Cổ đại 5– 136 chương 

Cục 1acưng bé nhỏ fyêu bạo 68quân 7f– Tứ Nguyệt ca– Hiện 1đại, sắc 7– 10 chương 1– Link c5ebook

Cục 17cưng phúc 50hắc: Mẹ 5vẫn còn 05rất thuần ckhiết f– Đồng 0eNiên – Hiệnb8đại – 247 b7chương

Cúc dNguyệt ký f6– Hân Hân 7Hướng Vinh 7a– Xuyên không 7– 56 chương 

Cuộc feđấu tình cyêu tàn khốc 3– Mai tử 7– Hiện đại f– 9 chương 27– Link9ebook

Cưng d0chiều: Bảo 8fhộ vợ yêu 60– Tịch Mộng 4f– Hiện đại, fsủng – 18843chương 

Cười e8hỏi sinh 89tử duyên 61– Cổ Linh c– Hiện dđại – 10 achương – 5aHệ liệt6athất tu la

Cưới cvợ trước 2so chiêu c– Trạm 71Lượng – cHiện đại e– 10 chương

Cưỡng bchiếm giường 9vua: Bạo c1quân, thỉnh 7an cho bổn 3cung 1– Nại32Tiểu Nhàn b– Xuyên f7không – 135 60chương


Hình ảnhDã 8vương phi 0từ trên 2dtrời rơi b5xuống 0– Giang Chỉ 5fLam – Xuyên 0fkhông – 9 cchương

Dạy 43dỗ ác ma 9– Lộ Khả c8Khả – Hiện 35đại – 8 cchương 

Dâu 7trưởng 37– Nhạc Nhan f– Cổ đại, a3sắc – 10 9chương – 1Hệ liệt 26Đại trạch dmôn

Dê 9ác đánh 88sói 4– Cổ Linh 5– Cổ đại 0– 9 chương, f81 hồi kết a– Link e3ebook 1 9– Link 1ebook 2

Diễm 8cơ của bá 8vương 4– Vu Linh f– Xuyên 06không – 010 chương 7– Link4febook

Diễm 48Luyến Tàn 59Đồng a0– Duật Dương b7– Đam mỹ, 8ecổ đại, 3cường thủchào đoạt f– 40 chương

Dụ 83chàng cắn 7ecâu 3– Cổ Linh 17– Cổ Đại 5– 8 chương

Duyên 9đến f– Kim Huyên 6– Xuyên akhông – 10 6chương – d8Hệ liệt 1Rơi vào biển a8thời gian

Dùng bhết đời 6dđể yêu 6– Vu San ff– Hiện 6đại – f73 chương

Dược e5yêu 1– akiaki – cCổ đại ee– 14 chương

Đào d6hôn tám trăm 7năm b– Dư Uyển dUyển –  Cổ bđại, hiện 92đại – 2122 chương 2+ 2 phiên 61ngoại – Link 84ebook

Đế 35vương bạc 2tình d9– Minh Tinh 76– Cổ đại 00-10 chương c7– Hệ liệt 7Bí mật không 19tốt của 7người ấy

Đi ecxem mắt 5e– Tát Không f6Không – Hiện 6đại – 73 1achương

Định 6nghĩa độc fnhất vô bnhị 28– Hương fcNam Thảo 08– Hiện đại f– 18 chương, 5e9 phiên ngoại a– Link 3ebook

Độc 4sủng thiên ckim nô 4– Vu Linh 4– Xuyên không c2– 9 chương 3– Hệ liệtfbSong long giành fchâu – Link febook

Động 2phòng hoa 86chúc trễ emười năm f– Minh Tinh 56– Cổ Đại, c4hài, sủng 0– 10 chương e2– Hệ liệt c4Tình đẹp 0bthành đôi 12– Link eebook

Đừng 6cnhư vậy, 7người ta 80vẫn còn 1blà học sinh 6đấy! 95– Hồng Cửu eb– Hiện đại f0– 70 chương f8+ 1 phiên d6ngoại

Đừng 13nói hoàng 73đế vô 00tình e– Đông Trùng c– Đam mỹ, dcổ đại fd– 9 chương

Đương 0gia cách cách– ddDương Quan 9Tình Tử 9– Cổ đại 1– 10 chương e8– Hệ liệt fCông chúa 5bang – Link 3ebook


Hình ảnhEm 42dám nói 16em không 72tính phúc d7– Hốt Nhiên 55Chi Gian – 41Hiện đại 27– 63 chương, 294 phiên ngoại

Em eakhông yêu 56tôi 2– Khải Ly 5– Hiện đại, esắc – c9 chương, 34kết thúc 50– Hệ liệt 5Ngược luyến bctình thâm


Hình ảnhGấp 7gáp để 77mắt nhà 2tù vàng b1– Đồng aĐồng – 7Hiện đại e0– 10 chương a3– Hệ liệt 6Không vào 85hào môn drất khó fasống

Gia 9mặt sẹo b1– Nguyên 69Nhu – Xuyên aakhông – 9710 chương 5– Hệ liệt 87Trời giáng b1sứ mạng d– Link febook

Giang 1fhồ kỳ fecục 8– An Tư Nguyên e8– Cổ đại, dfhài – 45 d0chương + fd1 kết thúc 

Giang dnam mỹ nương 1tử f2– Vân Nhạc 2– Cổ đại, 1sắc – 4c10 chương 4– Hệ liệt 2aGiang Nam 6nương tử 3– Link cebook

Giấc 9mộng của 5anh, chính 5là em 6b– Ninh Mông 69– Võng du, 0hiện đại 19– 39 chương


Hình ảnhHạt 49tiêu nhỏ 2etrên bàn 4ccơm de– Liên Liên 5– Hiện đại 1d– 9 chương 1– Hệ liệt8cLà lạ một 2nhà thân

Hắc adla sát d5– Đan Phi d1Tuyết – 8Cổ đại 2– 10 chương 9– Link f1ebook

Hoa 5đào khuynh 53quốc 1– Trạm Lộ 6– Cổ đại e– 17 chương 5e– Hệ liệt25Nguyện làm aphu nô – Link 1ebook

Hoa 2dKhai 3– Giản Huân 6a– Cổ đại e– 10 chương e– Link 32ebook

Hoa bkhôi nắm 5quyền: Vương 5gia ngươi ekhông được!! c3– Dạ Vũ1fKhuynh Thành 05– Xuyên không 7– 207 chương

Hoa 1tâm tổng c9giám đốc 87– Vân Thanh 2– Hiện đại 8– 127 chương

Hoàng ehậu bị 7vứt bỏ e– Minh Tinh f4– Cổ đại c-10 chương d– Hệ liệt c8Ác thê tới cdcửa

Hoàng cfhậu sát bthủ c– akiaki – e4Xuyên không 8– 12 chương

Hoàng 45hậu xinh a3đẹp ác 64độc b– Vũ Cách f1Nguyệt – 3dTrọng sinh f– 22 chương

Hoàng 0dkhông hư, 1phi không e6thương f– Tô Nguyệt 1Vân – Xuyên 9không – 167 57chương

Hoàng 4thượng adụ dỗ 80thị vệ d– Vạn Ngữ 6– Đam mỹ, 7cổ đại cc– 10 chương

Hoàng 4tước kỷ 9sự ac– Song Mục b2– Cổ đại 6– Link 3bebook

Hồ dly! Muốn 3chờ ta bao 12lâu? d– Mật Trầm 3Trầm – Huyền 1huyễn – 5862 chương, c4 phiên ngoại c– Link 5ebook

Hổ eMôi 56– Thập Phương 7e– Đam mỹ, b7xuyên không 0– 5 chương

Hôm 4nay em phải a7gả cho anh f– Lục aPhong Tranh d3– Hiện 4đại, sủng 1– 10 chương 5– Hệ liệt 12A phiêu tiểu ctình ca – Link bfebook

Hôn 04mê liền 8cưới a db– Kagen no 90Ju – Hiện edđại, sủng ca– 39 chương c+ 5 phiên ecngoại

Hợp bđồng 77 28ngày: Ông ffxã bá đạo 43đứng sang cbên a– Bách Lý 61Yêu Yêu 4f– Hiện đại 2– 45 chương

Hợp 82đồng tình 56yêu nguy dhiểm 27– Mạc Nhan 2– Hiện a9đại – 6c10 chương 9Link 3bebook

Hợp 9pháp tình 61nhân 2– Sugar 2– Hiện đại, 1asắc – 7910 chương 5– Hệ liệt00Tàng xuống 65tình nhân

Hương 4thơm mê efhoặc của ehoàng hậu 9e– Chu Tiếu f9Y – Cổ 7đại – b132 chương 7– Link cebookHình ảnhKẻ 6gian tuyệt 05đối phải ecáo trạng 2trước 2c– Tả Vân a– Hiện 3đại – b810 chương

Kết dhôn rồi cyêu 82– Chu Khinh 0– Hiện đại, 73sắc – 10 b7chương – Link5ebook

Kết 40hôn với 5tổng giám a6đốc 1f– Điển fbĐiển – dbHiện đại a-10 chương 3d– Hệ liệt39Người yêu 7tổng giám 9bđốc của a2tôi

Khách 3bquan, không 6fthể được a– Lam Bạch 25Sắc – Hiện 82đại – 456chương + d72 ngoại 51truyện

Khẩu 8vị nặng 80– Tửu Tiểu e9Thất – Hiện 06đại, hài d– 48 chương c8– Link2ebook

Khi 9ác thiếu 0xuyên qua 0dthành hoa 1dkhôi 1f– Tiêu Bạch 2Luyện – 1Xuyên không 17– 88 chương

Khí 46phi khuynh 36thành của dbVương gia e7– Vân Thiên 0Thiếu – 8Xuyên không 9– 168 chương

Khi 4phúc hắc dgặp biến 61thái 6c– Lãnh bTúy – Xuyên 3Không, hài b– 39 chương

Khi a0quân hôn 64gặp gỡ e6tình yêu 9– Thanh Xuân f3Tiểu Biến c8Thái -Hiện38đại – e43 chương 6d– Hệ liệt 7Ái ái bảo cbối

Không dsợ làm 5hư em ff– Thạch 3Tú – Hiện 0ađại, sắc d– 10 chương 

Không b2thị tẩm, 0dchém! e2– Lam Ngả 7Thảo – 5cCổ đại, 5hài, phúc 1bhắc – d547 chương, f4 phiên ngoại 1– Link bebook

Kích 7Tình Tuyết 0Sắc dd– Quý Sa da– Hiện đại, 7esắc – c10 chương

Kiều 1thê lạc 9đường fc– Lăng 6Trúc – eCổ Đại e– 10 chương f– Hệ liệt7Huyền cốc 03tứ thánh

Kim dchủ định 3eđoạt 56– Tả Vân dc– Hiện đại 06– 10 chương, 34kết thúc f2– Linkdebook

Kim fcương cấp ephá sản bnữ 65– Minh Tinh 7– Hiện ađại – b10 chương dLink 9ebook


Hình ảnhLạc 1Tuyết Thành a0Bạch 54– Bunny – 66Đam mỹ 06– 7 chương, f1 phiên ngoại

Làm cnhục ca 7ca 75– Lam Cầm 0– Cổ đại 1, sắc – f69 chương, d1 kết thúc fLink debook

Làm 7phiền huyện bfthái gia 07– Mai Bối 76Nhĩ – Cổ 0đại – 910 chương a– Linkb4ebook

Lang 07Nha d– Neleta – 2Đam mỹ, 4cổ đại db– 10 chương 

Lãnh 6thiếu truy 5thê c5– Hoa Điền 9Bắc – Hiện adđại – 1845 chương, a5 ngoạie1truyện – Link febook

Lấy 19nhầm anh 89chồng nhiều ctiền f– Phong Quang 48– Hiện đại 95– 10 chương 6– Hệ liệt 34Đổi chú 2erể 

Lệ cengọc 28– Lăng cfNặc – 25Đam mỹ a7– 16 chương

Loạn athế khuynh b0ca f9– hoatranh 6– Xuyên không, 99tự sáng 8tác – 5990chương, 24 phiên ngoại

Lỡ 5yêu thanh emai trúc 5c f5– Nhược eTinh – Hiện 3đại, sắc a– 9 chương


Hình ảnhMang 35Theo Cục aaCưng Chơi 18Game 6– Trang Cầu bĐích Bình 41Tử – Võng 9Du – 24 fchương, b3 phiên ngoại d6– Link 3ebook

May 1cmắn được 4chàng yêu dd– A Đồng 7– Cổ đại, 0sắc – ab10 chương

Mẹ, 5chúng con fmuốn cha: 4Mật đường aebảo bối 0– Đan Thanh 3Mộng – Hiện eeđại – 144 c3chương

Mẹ e2của đứa 6trẻ đừng 0chạy 5a– Tâm Đào 3– Hiện đại 7– 151 chương

Minh ftinh kiêm bđại tổng bgiám đốc 4c– Đạm Mạc 16Đích Tử bSắc – Hiện 0đại – 66 9chương

Một bđêm một 18ngày một 45đời f– Phù Tô 08Lục – Hiện 3đại, ngược 2luyến tình0thâm – 4b22 chương

Mùa 9hoa rơi gặp 9lại chàng f– Thục Khách ce– Huyền 8huyễn – 7b47 chương 9b– Link 1ebook

Mua 3bthê tử 9– akiaki – bCổ đại 7c– 12 chương

Mỹ 54vị se duyên 9anh với cem 2a– Hàn Liệt d– Hiện đại 3– 42 chương d7– Hệ liệt2Quyến luyến 87giữa răng 1môi – Link eebook


Hình ảnhNam ecương trực 3sợ nữ 5dây dưa 5– Chanh Tinh ae– Hiện đại 5– 10 chương,022 kết thúc bb– Link 3cebook

Nạm 7vàng ăn dcỏ nam 5– Mễ Bao 0– Hiện đại 51– 10 chương 21– Hệ liệt 26Đại “Trạch” 11môn – Link 76ebook

Năm 3mươi thước 66thâm lam ec– Ba Nữu 6– Hiện 0đại – e575 chương

Nắm e7tay người, fkéo người 35đi 1– Thiên Hạ 9Vô Bệnh 6– Xuyên không b– 82 chương 17+ 7 phiên e7ngoại

Nhất 9thế khuynh 2tình d– Yên Thị 72– Đam mỹ, 3cổ đại, dbsắc – d56 chương

Nhị 40kiến khiêu ctình c– Mễ Nhạc 6– Hiện đại, 8sắc – 710 chương a– Hệ liệt44Thời kỳ 3yêu thử 9e– Link 4ebook

Ngoài 20dự đoán 7mọi người b– Tát Không faKhông –  Hiện 67đại – f10 chương

Ngọt bngào đùa 3tình a– Lâm Hiểu 2Quân – Hiện dđại – 10 fchương

Ngọt b6ngào với 34tổng giám feđốc a1– Điển 62Điển – 8fHiện đại e4– 10 chương e– Hệ liệt 3bNgười yêu a5tổng giám 9đốc của 14tôi 

Ngồi 3hưởng tám 2chồng 1– Giản Hồng 1Trang – Xuyên fkhông, NP d– 203 chương 1+ 10 phiên 5ngoại

Ngự 92hoàng 9– Minh Tinh b– Cổ đại 3– 10 chương 9c– Hệ liệt 9Chí tôn 4hoàn lương 7– Link 19ebook

Ngự 5thú nữ fevương 1– Luyến 8Nguyệt Nhi b– Xuyên không 18– 183 chương7+ 2 phiên 8angoại

Người eađàn ông 17kiêu ngạo dchớ phiền 26tôi 1– Tử Tiệp 1– Hiện đại 0– 10 chương

Người b3giám hộ 5ctà ma e5– Đình Nghiên 2– Hiện đại 6– 10 chương 50– Hệ liệtaLiệt Nam 4Truy Tập 2Lệnh 

Người 45giám hộ 53ưu tú f– Trinh Tử 8– Hiện đại, 33sắc – 10 5echương – 3Hệ liệtcNuôi quỷ 26nhỏ 

Người f2Hầu Kiếm 50Thánh 2f– Cần Thái b– Cổ đại, 56sắc – a10 chương 8b– Hệ liệt8Vạn Thiên 0Sủng Ái

Người 9fkia, thiếu 5gia ! 0– Kim Huyên e– Hiện đại 3– 10 chương 9– Hệ liệt6dquán cà 9phê hạnh cphúc – Link febook

Người 3kia, tổng f7giám đốc 3d! 50– Kim Huyên 5a– Hiện đại 50– 10 chương 3– Hệ liệt 3fquán cà cphê hạnh 4phúc – Link febook

Người 45thiếp bị 2bỏ của evương gia 0cmãnh tướng 4– Hồ Ly 0a– Cổ đại, 9ngược – 1e109 chương

Người 0tình nguy ehiểm 1– Mạc fNhan – Hiện 40đại – 510 chương d7– Link0ebook

Người 38yêu “anh 5dem” của atôi ef– Nhược 8cTinh – Hiện 90đại, sắc 58– 10 chương

Người b0yêu đào ahoa của 0tôi 2– Liên Liên 0c– Hiện đại a– 10 chương d– Hệ liệtd0Đang len 3lén yêu 3đương

Người eyêu ngây 0thơ của dtôi e2– Liên 8Liên – bHiện đại 9– 10 chương 0– Hệ liệt aĐang len 3lén yêu d1đương

Người 8fyêu ngốc dnghếch của etổng giám 1ađốc fd– Cung Ninh f0– Hiện đại 8– 10 chương 

Nhạn 7Độ Thủy d3Nhu Tình 6e– Hân Ngữ 5– Đam mỹ, bcổ đại 9– 10 chương

Nhập 3 f– Donggua1986 7– Đam mỹ, 1fhiện đại, fctrọng sinh 8– 75 chương

Nhu eaHoàng Ngự cbẢnh f– Quý Ly 1– Cổ đại, 5asắc – 10 dchương – b4Hệ liệt6Lòng chàng 8fnhư sắt

Như 71Ý 4– Kim Huyên 3b– Cổ đại 8b– 10 chương e7– Link a6ebook

Nhược b2Phi 9– akiaki – 5fCổ đại f– 10 chương

Nịnh 09vương cc– Trạm Lộ d– Cổ đại 7d– 9 chương 6– Hệ liệt 8Quan trường5chơi thật 5avui – Link febook 1 7– Link d9ebook 2

Nợ 21chồng ed– Chu Khinh 9– Hiện đại, ecH – 10 chương

Nợ aphong lưu 7của công 4chúa 0– Phức Mai 6– Cổ đại 1– 10 chương 0c– Hệ liệt 2Thành thân 07thật là ckhó – Link 1ebook

Nuôi 37anh là họa 1– Cốc 4eNguyệt Ưu d– Đam mỹ, 3hiện đại  – 7410 chương

Nuôi 2ddưỡng thỏ atiểu thư 47– Cầu Mộng 7– Hiện đại e– 10 chương

Nữ 09phúc khí d1của tửu 0vương 8– Minh Tinh 86– Cổ đại 36– 11 chương 86– Hệ liệt 49Ước định 9thủy tinh 3– Link 3ebook

Nương e4tử bán 41thân 7e– Chanh Tinh 4– Cổ đại e3– 10 chương


Hình ảnhÔng 90xã ăn vụng b6xin chùi 8mép 3– Lăng Hề 2Hề – Hiện 89đại, sắc b– 14 chương fa– Hệ liệt 77Yêu lớn ehơn tiếng bnói

Ông abxã của dtôi là xã ehội đen 7 2eThanh Âm cThiên Sứ 49– Hiện đại d0– 69 chương 0– Link eeebook 

Ông 8xã quái dbquỷ, xem 76ai sợ ai 0– Cổ Nại 0d– Hiện đại 0– 152 chương

Ở 80Chung YES, bKết Hôn 7NO 2– Ngải Mân f– Hiện a9đại – 10 2chương


Hình ảnhPa adPa 17 tuổi 20– Hương 5Chương Thụ 3Đích Ảnh 9Tử – Tuổi aaTeen – 529chương

Phách 8hoàng dụ 56lãnh phi b– U Nguyệt 1Như Yên 3– Xuyên không e3– 134 chương

Phế 7Tích 2– Cuộc Sống bdThật TMD 12Tịch Mịch 5Như Máu d– Võng Du, 7bhài – 31 59chương

Phong eVũ Thanh ddTriều b– VMT – Cổ 9fđại, kiếm fhiệp, 60 dchương

Phu aQuân Xấu 6Xa d9– Điển beTâm – Cổ 50đại – 10 3dchương – 46Hệ liệt 7Gia tộcbkeo kiệt

Phượng 29mị e– hoatranh c– Nữ tôn, ctự sáng e4tác – 10 achương, d34 phiên ngoạiHình ảnhQuản 0gia 53– Kha Hải aTình – Đam 60mỹ, hiện beđại – 6 e5chương, 803 phiên ngoại

Quản egia công 03cứng nhắc e– Lê Tiêm 80– Hiện đại 8c– 10 chương eb– Hệ liệt2Diệu quản cagia

Quán a4rượu nhỏ 5yêu nhau 7– Đan Phi 8Tuyết – 21Hiện đại 99– 10 chương bLink eebook

Quần 2lụa c– Nhạc Nhan 7– Cổ đại, 7H – 10 chương c+ 1 phiên d7ngoại – 24Hệ liệt 8Đại trạch ebmôn

Qủy 9thê 04– Mạt 24Hồi – 7Đam mỹ, 2fkỳ bí – c30 chương

Quỷ 0fThần Y a– Lâm Uyển aDu – Cổ 4fđại, sắc f– 10 chương 2– Hệ liệt e2Ma mỵ tứ 17công tử da– Link cebook

Quỷ 1clinh tinh 54– Mai Bối 26Nhĩ – Cổ f2đại – c9 chương 91– Link 6ebook


Hình ảnhRất a1yêu tướng dcông 62– Ngụy 70Quân – 9Cổ đại 4c– 10 chương 6– Link ceebook


Hình ảnhSau 71Khi Nữ Vương f5Thất Tình c5– Kim Huyên 13–  Hiện 4bđại – 510 chương c6– Hệ liệt 98tỷ muội

Sầu 43triền miên e1– Đạm Mạc 3Đích Tử daSắc – Xuyên 29không – 7a66 chương

Sống 5driêng không 2eđơn giản 6a– Đào 4Nhạc Tư a1– Hiện 6bđại – d410 chương 9– Hệ liệt a0Bảo bối f3thật xin 3dlỗi – Link 59ebook

Sủng caEm Đến ccTận Trời 6d– Đan Phi 2Tuyết – 6Hiện đại 99– 10 chương

Sủng 0em không 33tốt sao d6– Hận eĐiệp – 03Hiện đại, 9bsủng – 775 chương eLink 5ebook

Sự d2dịu dàng 75đáng ghét 5– Hốt Nhiên 81Chi Gian – fHiện đại 9a– 88 chương 9+ 1 phiên angoại


Hình ảnhTà a9Lang Quân 0– Lâm Uyển dDu – Cổ 86đại, sắc e– 10 chương 7e– Hệ liệt dMa mỵ tứ dcông tử ba– Link 6cebook

Tam 57thiếu cứu 3vớt cô 92nàng mồ e7côi 5– Thần Tâm 5e– Hiện đại 2e– 10 chương 

Tái cThế Vi Xà a0– Phi Ngữ 6dĐam mỹ, 28Cổ trang 4– 10 chương, 61 phiên ngoại

Tất 77cả mọi 6người đều 4yêu tổng bgiám đốc 59– Trạm Thanh b– Hiện đại a– 10 chương 

Tây dMôn Bạch fHổ 4– Thủy Ngân 5– Cổ đại dd– 10 chương 4b– Hệ liệt 0bVân cung ctứ đường

Thạch 98đến vận c3chuyển c– Mai Bối 7fNhĩ – Xuyên d5không – df10 chương 2Link 1ebook

Thái 6dtử cũng 41xưng thần f5– Lưu Phong a2– Cổ đại b4– 8 chương

Thái 0atử phi e9– Nhạn nhan 7– Cổ đại dc-10 chương 3– Hệ liệt 6Đại trạch bmôn

Thanh 9eMai nghi kỵ e0Trúc Mã 21– Tọa Hóa 4Bồ Đề 4– Hiện đại, 3hài, sủng 38– 48 chương

Thâu 9tâm tiểu 9cxà tiên 66– Vũ Thần 3Hoàn – Đam 6amỹ , hiện cđại – 610 chương

Thê 1bằng tử 8aquý c– Mai Bối c3Nhĩ – Cổ 2đại – c79 chương

Thế 2thân thì dbcó làm sao 86– Trạm Lượng 29– Hiện đại 6– 10 chương, 382 phiên ngoại 4– Link 0ebook

Thê 68Từ Chỉ 6Phúc Vi Hôn 12– akiaki – 9Cổ đại f0– 10 chương

Thiên 5hạ đệ dcnhất trang 6– Đường ebNhân – Cổ dfđại – 10 13chương

Thiên c0Niên Lệ 9– Nam Cung 0Dao – Đam 13mỹ, 10 chương 

Thiên 5Túng xinh a1đẹp 5a– Lí Tẫn bHoan – Xuyên fkhông – 113 dchương

Thoát 9ekhông khỏi a7ôn nhu của ceanh 2b– Diệp Lạc 86Vô Tâm – 59Hiện đại 78– 15 chương 75và kết 76thúc

“Thú” 7Y 5– Hidden 2– Đam mỹ, 17hiện đại, chài – 25 achương

Thư 1kí không a7lên giường 59– Tống Vũ d8Đồng – cdHiện đại 7– 10 chương

Thượng aCung e– Vân Ngoại 96Thiên Đô b– Cổ đại, 5cung đấu 71– 46 chương2+ 2 phiên 9dngoại – Link 9ebook

Thương dhoa tiếc fengọc 8– Thập Tứ 4dLang – Xuyên efkhông -45 fchương

Thường bgiáo sư 60ôn nhu 6– Kim Huyên 4d– Hiện đại 41– 10 chương a– Hệ liệtffMột nửa dkhác của 9tôi

Ti 88Ti cài tình 3– Vũ Hân 16– Hiện đại 6c– 10 chương 

Tiếu 5ediện vương 11gia, lãnh eđạm vương c7phi f– Nam Cung 8aDao – Xuyêndkhông, hài 9– 41 chương be+ 6 phiên 63ngoại

Tiểu 7nương tử 13nhà thợ 7săn 6d– Nữ Vương 7Không Ở 3cNhà – Cổ efđại – 892achương

Tiểu 6quy mô chiến 21tranh 3– Ngân aSâm – Đam e3mỹ, hiện 3ađại – 22fchương 

Tiểu bethư, ăn 8xong xin thanh 5toán 6– Lăng Hề adHề – Hiện b8đại, sắc 41– 12 chương f– Hệ liệt 1fYêu lớn 0hơn tiếng 5nói

Tiếu 1Thường f7Nhac a– Hạ Oa 39-Cổ đại 3a– 10 chương 66– Hệ liệt 2Vương triều0Đại Đông 7a– Link 5cebook 1 4– Link b4ebook 2

Tìm asói để f7gả 2f– Liễu Doanh eb– Xuyên 9aKhông – e512 chương c2– Link57ebook

Tinh 17Ấn Online e6– Thính Khanh a1Nhất Ngữ c3– Đam mỹ, 44võng du – af23 chương 

Tinh clinh tuyết 0– akiaki – 8Cổ đại 6b– 10 chương

Tình bnhân giao ddịch 3– Lệ Lỵ 2– Hiện đại 1– 10 chương 7a– Hệ liệt 29Tứ thiênbkim

Tình fyêu ban đầu, 1tình yêu f2cuối cùng 84– Mai Tử eHoàng Thì 4Vũ – Hiện88đại – 8925 chương, 64 phiên ngoại be– Link 9ebook

Tôi 7muốn chàng d6nam sủng enày f5– Chu Khinh f– Hiện đại, 6sắc – 10e0chương, 93 phiên ngoại b0– Link baebook

Tôi c6muốn làm 0ephu nhân f– Kim Huyên 16– Hiện đại 8– 10 chương 2– Hệ liệt0Bốn mùa 1cuồng tưởng 4khúc

Tổng bgiám đốc 4chung nhà, 6xấu xa e– Cầu 2Mộng – ddHiện đại 87– 10 chương b5– Link 3debook

Tổng 9egiám đốc 40gạt cưới c– Cầu 56Mộng – Hiện 48đại – 6910 chương

Tổng 3giám đốc 4gặp nạn a6– Mạc Thần e5– Hiện đại 1– 10 chương 9b– Hệ liệt0Công tử bgặp nạn

Tổng 8giám đốc elạnh lùng 4– Cổ Tâm 8– Hiện đại 0a– 10 chương 

Tổng eegiám đốc 99lên giường ađi f7– Bố Đinh 5e– Hiện đại e– 28 chương

Tổng d6giám đốc a6và người 98tình hung 41dữ ba– Thát Bạt 0Nguyệt Lượng 0– Hiện đại 5– 10 chương

Tổng cbgiám đốc 41yêu Thủy bTinh 37– Thiên Nhan 6– Hiện đại, 2fH – 10 chương

Trái ddCấm Thơ 8Ngây 7f– Đường 2Y – Hiện 9cđại, H 87– 10 chương

Tri 5huyện bị 73ép lấy 0chồng 5– Vũ Anh b4Tuyết – eCổ đại, cfsắc – 8210 chươnge4– Link debook

Trò 3đùa của 40Nguyệt Lão 9– Chu Ánh 2aHuy – Cổ 1đại – cd10 chương a– Hệ liệt 43Lỡ rồi 5cứ liều

Trọng 65Sinh Chi Nịch 66Ái e– Hoàn Hoàn 2a– Đam mỹ, e1Hiện Đại 5– 54 chương

Trọng 7Sinh Mục cNiệm Từ 1b– Trần Lan 4– Trọng e8sinh, đồng 8nhân Kim2fDung – 72 dachương

Trời 6cSinh Chính 6Là Mệnh 9Hoàng Hậu 8– Thiển 1Thảo Mạc 5Ly – Cổ bđại – 10 77chương

Truy 5phu f– akiaki – dCổ đại 0– 10 chương

Tú 85cầu mèo 7– Phức 9Mai – Cổ 69đại – a10 chương 3d– Hệ liệt 1cHồng nương5khác loài c– Link aebook e– Link adebook 2

Tú 6hồn e– Minh Tinh d0– Cổ đại, 7athâm tình 8– 10 chương 1– Hệ liệt e0Hắc sơn7echi thần 1– Link 8ebook

Túc 81Vương thiên b3tuế 15– Cầu Mộng df– Cổ đại, dsủng – 410 chương c9– Link2ebook

Tướng acông không 8xuất gia 6– Trạm Lượng 9– Cổ đại 09– 10 chương

Tương 3tư cùng b4quân tuyệt 1c– Nguyên 3eViện – Cổ 16đại, H 5– 10 chương 5– Hệ liệt b6Khuynh quốc

Tuyệt 99sắc truyền bkỳ: Nguyệt 9lạc hồng 8dtrần 4– Lâm Vũ e7Phàm -Xuyên6không – f160 chương 2– Link 7ebook

Tứ 9Đại Gia f3Tộc, bản 0tình ca của d6Vương tử 62– Ngưng Mâu 4Nhất Thuấn 3– Hiện đại be– 133 chương

Từ 79nô tì thành 5hoàng hậu: 07Cùng múa 2với sói 8b– Quả Đào 9Đáng Yêu 75– Xuyên không 2e– 107 chương

Từ bvợ tướng aquân trở 4thành hoàng 34hậu: lên enhầm kiệu bhoa dc– Hoả Hồng e4– Cổ đại 83– 452 chương

Tướng 7Công Đòi 15Cưới e1– Nguyên bNhu – Cổ 0đại – d510 chương 1c– Link3ebook

Tướng dbcông, thỉnh a3dùng chậm 0– Lăng Hi b– Xuyên không 7– 10 chương

Tướng 2bGia Ái Thê a– Cần Thái d9– Cổ đại, 1sắc – 10 2chương

Tương 92tư cơm nắm 93– Điển 54Tâm – Hiện dđại – 19 chương, c0kết thúc 82– Hệ liệt 6Phúc Nhĩ dMa Sa – Link 66ebook

Tuyến 1thời gian b9– Lăng Thục 33Phân – Hiện dđại, sủng 9– 10 chương dLink 8ebook


Hình ảnh
Hình ảnhVật 3dcưng của bthiếu gia 3– Hồng eSầm – cHiện đại, 2sủng, sắc 8d– 10 chương

Vì 7sao hạ lạnh 4– Cố Tây 5Tước – 3cHiện đại, c2sủng – 5326 chương

Võng bdu chi gia bhữu quai dsủng 6f– Nhu の a7Thiên Vũ 8f– Đam mỹ, f9võng du – 679 chương

Vô d3diệm xinh 5đẹp 78– Lâm Gia dThành – 0Xuyên không, 6đấu trí 38– 230 chương

Vợ a4trước mập cmạp 14– Giản Huân e– Hiện đại 5– 10 chương

Vợ 05yêu thích 4tán gái 2–  Cầu a2Mộng – fHiện đại 9– 9 chương 34– Link 23ebook

Vú 4em siêu cấp: fTướng công 0thật hung 9emãnh 68– Lam Tiểu dUất – Xuyên e7không, sắc 6– 184 chương, 825 phiên fngoại

Vũ 6Khuynh Thành b– Nam Cung 33Dao – Xuyên 6không, tự b9sang tác 5– 70 chương

Vừa 8gặp đã bayêu dd– Hắc Khiết 0Minh – Hiện 5đại – 10 51chương 

Vừa eý quý công 55tử 2c– Thủy 6Lam – Hiện 0đại – d210 chương


Vương 8gia giá lâm 9– Tứ Nguyệt c– Xuyên không, a9sắc – f10 chương, 5kết thúc 7– Hệ liệt 2Đến đâu 4cũng được 3như ý

Vương 1aGia Lấy 27Vợ 5c– Trạm Lộ b– Cổ đại 8d– 10 chương d– Hệ liệt dHoa gả sai

Vương c4gia, nhà 5dcủa em chính 82là phủ bcủa anh 5– Tứ Nguyệt 8b– Hiện bđại, sắc d8– 10 chương be– Hệ liệt 22Đến đâu 0cũng được cnhư ý

Vương 1gia sợ vợ c8– Cầu Mộng b2– Cổ đại 4– 10 chương 4– Link 54ebook

Vương 4cgia tóc trắng: cVương phi cdsi ngốc ckhông dễ 58chọc c– Nha Tiểu83Quyển – 1cXuyên không 9– 204 chương

Vương 58phi của byêu tinh eavương 1f– Trúc Quân 4– Xuyên không d6– 10 chương


Hình ảnhXà 5quân đùa 96hậu 62– Trúc Quân 0– Xuyên không d– 10 chương 

Xuyên dequa mĩ nam btóc trắng: 34Công tử 8Huyền Tuyết 6Y c8– Bùi Thị 8Thúy Vân a– Xuyên không

Xuyên 1việt cự 38nhân quốc c2độ 0b– Thi Chức 0d– Đam mỹ 6– 27 chương


Hình ảnhYêu 7anh đừng 6nên bỏ 75rơi anh c– Trạm Lượng 02– Hiện đại e4– 9 chương

Yêu 29đương với 0tổng giám 20đốc c– Điển e4Điển – 14Hiện đại 9– 10 chương 4– Hệ liệt dNgười yêu 5tổng giám 4ađốc của 0tôi

Yêu bcgiả, thích fethật: Điện c9hạ, người 7thật là 2 1f– Nhất Phu 2– Hiện đại d6– 144 chương

Yêu c7kiều đùa alang quân d2– Tần 1Phương Ngọc 70– Cổ đại 6a– 10 chương fLink e9ebook

Yêu 7fmị hồ 3– Mạc Nhan 0f– Huyền f5huyễn – 410 chương 3– Link 0ebook

Yêu 1phải nha 5đầu hai 4mặt 9c– Kim Huyên a7– Hiện Đại a8– 10 chương 7– Hệ liệt 95Cô dâu tuyển b1chồng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s